آشنایی با دانش آموزان و آموزگار

آموزگار : سرکار خانم مرضیه ایوبی

اسامی دانش آموزان بر اساس حروف الفبا :

  سام انوشه -
  امیر احسان باقری -
  سینا تاج آبادی -
  مهرداد خان زاده -
  ابوالفضل دره کردی -
  علی زینلی -
  محمد طاها سیاهکویی -
  سید معین سید میرزایی -
  امیر محمد شریفی -
  محمد طاها صالحی -
  ابوالفضل غلامی -
  محسن قطب الدینی -
  مجید کرمی -
  امیر علی مطلبی -
  محمد معین مقامی -
  مهیار منگالی -
  یاسین وزیری -